PREDSTAVITEV MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« (MIR) je bil na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Ur. list RS, št. 108/2007), ki so ga v enakem besedilu sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic in je pričel veljati 12.12.2007. Kot organ skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke MIR deluje od 17.3.2008 dalje.

MIR je ustanovljen za območje občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, ki na skupni površini 975 km2 šteje skoraj 38.000 prebivalcev.

MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.

Pravna podlaga za ustanovitev organa je v:

  • Zakonu o lokalni samoupravi,
  • Zakonu o prekrških,
  • Zakonu o občinskem redarstvu,
  • Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Postojna,
  • Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerknica,
  • Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka,
  • Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Loška Dolina in
  • Odloku o organizaciji občinske uprave Občine Bloke.

Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.