MEDOBČINSKO REDARSTVO OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE

Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Zakonu o zaščiti živali ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Zakon o občinskem redarstvu, ki je pričel veljati s 1.1.2007 je organizacijski predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

 

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo
 • ustna odredba
 • ugotavljanje identitete
 • varnostni pregled osebe
 • zaseg predmetov
 • zadržanje osebe
 • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca(prisilna sredstva).

Občinski redarji pri opravljanju nalog s področja prometa izvajajo ukrepe, določene z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US), Zakonom o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z zakonom.
Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US) občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami navedenega zakona:

 • 5. člena (varstvo okolja),
 • 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
 • prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),
 • 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
 • 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
 • 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila),
 • 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
 • 31. člena (območje umirjenega prometa),
 • 32. člena (območje za pešce),
 • 33. člena (varnostni pas),
 • 34. člena (zaščitna čelada),
 • 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),
 • 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
 • 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
 • 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
 • 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),
 • 61. člena (odpiranje vrat vozila),
 • 62. člena (zapustitev vozila),
 • 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
 • 65. člena (ustavitev in parkiranje),
 • 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide),
 • 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
 • 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),
 • 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),
 • 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
 • 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
 • 84. člena (označitev pešcev),
 • petega in šestega odstavka 87. člena (varstvo otrok),
 • 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena (prevoz oseb),
 • 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),
 • 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
 • 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
 • 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),
 • 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu),
 • 98. člena (prometna signalizacija),
 • 99. člena (svetlobni prometni znaki).

 

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013 in 68/2016) lahko občinski redarji izvajajo nadzor nad najvišjimi dovoljenimi hitrostmi izključno s samodejnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice voznika ustaviti.