OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

        

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE

Jeršice 3, 6230 Postojna, Telefon: 05 726 55 50 in 05 726 55 19, Fax: 05 726 55 69, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Številka: 110-1/2017

Datum: 6.1.2017

 

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

  • najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri;

 

  • 6 mesecev delovnih izkušenj,

 

  • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

 

  • preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,

 

  • preizkus znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,

 

  • opravljen vozniški izpit B kategorije,

 

  • znanje uradnega jezika,

 

  • državljanstvo Republike Slovenije,

 

  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 

  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja (preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene strokovne izpite, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.

 

Delovno področje:

-       nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o pravilih cestnega prometa, zakonu o varstvu javnega reda in miru ter po odlokih občin ustanoviteljic;

-       vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

-       vodenje postopkov in izdajanje plačilnih nalogov iz pristojnosti občinskega redarstva;

-       vodenje evidenc prekrškovnega organa po zakonu o občinskem redarstvu;

-       opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;

-       neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;

-       izdajanje odredb v skladu z odloki občin ustanoviteljic;

-       evidentiranje opaženih nepravilnosti in prekrškov na terenu;

-       priprava predlogov za izboljšanje razmer na terenu;

-       opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva;

-       opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

Prijava mora vsebovati:

-       izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

     opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih

     delovnih izkušenj,

-       izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

-       izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,

-       izjavo o opravljenem preizkusu znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,

-       izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

-       izjavo kandidata, da :

a) je državljan Republike Slovenije

b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-       izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, pridobitev podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Delovni čas na delovnem mestu občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu občinski redar III (oz. pripravnik), z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.

 

Kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bo uvrščen v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu« na naslov: Občina Postojna, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Jeršice 3, 6230 Postojna do 20.01.2017.

 

Javni natečaj bo objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje, Občine Postojna (www.postojna.si), Občine Cerknica, Občine Loška dolina, Občine Bloke in Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05/726-55-69.

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Postojna, Občine Cerknica, Občine Pivka, Občine Loška dolina, Občine Bloke ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.