POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

SPLOŠNA VPRAŠANJA, POVEZANA S PLAČILOM GLOBE:


Prejel sem Obvestilo o prekršku. Do kdaj imam možnost polovičnega plačila globe?

Obvestilo o prekršku je le informacija, da ste storili prekršek, kar pomeni, da vam rok za plačilo globe še ne teče. Rok za plačilo globe bo začel teči, ko vam bo vročen plačilni nalog po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


Prejel sem plačilni nalog za nepravilno parkiranje. Do kdaj imam možnost plačila globe?

Rok za plačilo globe začne teči z vročitvijo plačilnega naloga. Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plača polovico izrečene globe. V primeru, da globa v predpisanem roku ne bo plačana, se izrečenega globa prisilno izterja v celoti.

Dobil sem obvestilo pristojnega organa za izterjavo, da globe nisem poravnal, vendar imam dokazilo, da je bila globa plačana. Kaj naj storim?

Predlagamo vam, da o plačilu globe obvestite organ za izterjavo in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna ter jima predložite dokaz o plačilu. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke bo na podlagi prejetih dokazil o plačilu ustavil izvršbo globe pri pristojnem organu za izterjavo.


Poravnal sem globo, vendar v višjem znesku od izrečene. Kakšen je postopek za vračilo preveč poravnane globe?

Predlagamo vam, da napišete dopis na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna in zraven priložite dokazila o preplačanem znesku globe. V kolikor se bo ugotovilo, da ste globo preveč plačali, bomo sprožili postopek za vračilo preveč plačane globe.

 

Kdaj imam možnost plačila globe na obroke?

Plačilo globe na obroke je urejeno v drugem odstavku 18. člena Zakona o prekrških ZP-1, kjer je določeno, da lahko, v kolikor izrečena globa presega trikratni znesek najnižje globe iz 17. člena ZP-1, ki za posameznika znaša 120 evrov, za samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa 600 evrov, storilec najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. V takem primeru se s sklepom določi način odplačevanja in rok plačila, ki ne sme biti daljši kot eno leto. Zoper sklep o obročnem odplačevanju ni pritožbe. Globo se v primeru obročnega plačila plača v polnem znesku.

Z okrajnega sodišča sem prejel sklep o določitvi uklonilnega zapora. Kaj moram storiti, da se zadeva ustavi?

Prekrškovni organ vas je v odločbi o prekršku poučil, da bo v primeru, če globa v določenem roku ne bo plačana, prekrškovni organ predlagal okrajnemu sodišču po kraju stalnega oziroma začasnega prebivališča kršitelja, določitev uklonilnega zapora. Uklonilni zapor traja dokler kršitelj globe ne plača v celoti, vendar najdlje 30 dni. Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plačila globe. Tako vam predlagamo, da globo takoj poravnate in obvestite sodišče, da bo ustavilo postopek izvrševanja predloga za uklonilni zapor.

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA, POVEZANA S PREKRŠKOVNIM POSTOPKOM:


Ali lahko vložim pravno sredstvo (ugovor, pritožbo, zahtevo…) na obvestilo o prekršku?

Ne. Pooblaščena uradna oseba je osebno zaznala kršitev in ker na kraju storitve prekrška ni bilo mogoče takoj vročiti plačilnega naloga, okoliščine pa so omogočale, je bilo na kraju prekrška puščeno obvestilo o prekršku. Kršitelj je bil v obvestilu seznanjen, da je takšno obvestilo zgolj informacija, da pa lahko pričakuje vročitev plačilnega naloga. Zoper izdani plačilni nalog pa je dovoljeno vložiti pravno sredstvo (ugovor, zahtevo za sodno varstvo).


Dobil sem plačilni nalog za sodno takso. Zakaj ste mi to poslali?

Plačilni nalog za sodno takso (ime se nanaša na zakon, ki ureja višino in postopek odmere, ne glede na ime pa velja tudi za prekrškovne organe) prejme kršitelj, za katerega je bilo na podlagi odločbe ugotovljeno, da je odgovoren za prekršek. Zakonska podlaga za odmero sodne takse (ki jim laično lahko rečemo tudi stroški postopka) se nahaja v 144. členu Zakona o prekrških. Sodna taksa odmeri zgolj na podlagi odločbe prekrškovnega organa oziroma sodbe sodišča.


Kdaj lahko pričakujem vročitev plačilnega naloga?

Medobčinsko redarstvo si prizadeva, da kršitelji kaj najhitreje dobijo plačilni nalog, na podlagi katerega je bodisi možno plačilo bodisi vložitev pravnega sredstva. Seveda pa je potrebno upoštevati zastaralne roke, po preteku katerih postopek ni več možen. Zakon o prekrških (ZP-1) kot procesni predpis zastaranje ureja v 42. členu. Pri tem je posebej pomemben prvi odstavek, ki določa, da postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. V tem primeru govorimo o relativnem zastaranju. Enostavneje rečeno, to pomeni, da mora biti postopek po zaznavi prekrška pričet v obdobju dveh let, v nasprotnem primeru postopek zastara. Pomemben pa je tudi tretji odstavek, ki ureja absolutno zastaranje. Ta določa, da zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku. Skratka, postopek mora biti do pravnomočnega zaključka pripeljan v štirih letih, v nasprotnem primeru pa se pregon zaradi zastaranja ustavi.


Medobčinsko redarstvo nima pristojnosti za izvajanje meritev, zakaj me niste ustavili ob zaznavi prekrška?

Na podlagi 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa ZPrCP izvajajo občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa, nadzor prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja. V 2. odstavku 15. člena ZPrCP je določeno, da občinski redarji izvajajo nadzor nad 46. in 47. členom ZPrCP (najvišje dovoljene hitrosti in najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil) izključno s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.

Lahko plačam polovični znesek globe in vložim zahtevo za sodno varstvo?

S samim plačilom globe v polovičnem znesku kršitelj ničesar ne pridobi, saj se šteje, da se z vložitvijo zahteve za sodno varstvo tej ugodnosti odpove. V primeru, da z zahtevo za sodno varstvo kršitelj ne uspe, mora doplačati globo v manjkajočem znesku, poleg tega pa postane zavezanec za plačilo sodne takse kot stroškov postopka.


Kdo rešuje zahteve za sodno varstvo?

Krajevno pristojno okrajno sodišče. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna,
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke kot prekrškovni organ odloča o zahtevi za sodno
varstvo v skladu s 63. členom ZP-1 in sicer, da nedovoljeno in prepozno zahtevo za sodno
varstvo zavrže s sklepom, da po potrebi dopolni dokazni postopek, v primeru pravočasne in
utemeljene zahteve za sodno varstvo pa odločbo o prekršku odpravi in postopek ustavi.
Odločbo lahko tudi odpravi in vloži predlog pri pristojnem prekrškovnem organu, ali jo
nadomesti z novo odločbo.


Ne strinjam se z izdanim plačilnim nalogom. Kaj lahko storim?

Vsak plačilni nalog ima pravni pouk, v katerem so navedene pravice kršitelja do vložitve pravnega sredstva. Ne glede na to, ali plačilni nalog govori o ugovoru (ki ga rešuje prekrškovni organ) ali o zahtevi za sodno varstvo (ki jo rešuje sodišče), je potrebno v roku 8 dni vložiti pravno sredstvo. To lahko stori kršitelj (v smislu lastnika vozila), njegov zastopnik ali pooblaščenec in ga pošlje ali osebno prinese na naslov Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna. Ugovoru je potrebno priložiti vse relevantne dokaze ter navesti vse okoliščine, ki lahko vplivajo na presojo prekrškovnega organa. Pravnega sredstva tudi ne pozabite lastnoročno podpisati.

 

Na posneti fotografiji ni moje vozilo. Kaj lahko storim?

Na podlagi pravnega pouka v plačilnem nalogu je potrebno v roku 8 dni vložiti zahtevo za sodno varstvo, v kateri se to dejstvo navede in predloži dokaze.

 

Na posneti fotografiji je moje vozilo, vendar pa ga nisem upravljal v času prekrška. Kaj lahko storim?

Skladno s pravnim poukom v plačilnem nalogu, mora lastnik vozila vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni. V pravnem sredstvu boste pojasnili okoliščine ter predložili ustrezne dokaze, ki bodo prekrškovnemu organu omogočili ustrezno odločitev (ustavitev postopka zoper vas ter morebitni pričetek postopka zoper dejanskega uporabnika vozila. Oseba, ki je uporabljala vozilo, lahko vaši zahtevi za sodno varstvo priloži osebno podpisano izjavo). Zahtevo za sodno varstvo lahko osebno prinesete ali pošljete na naslov Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna.


V času zaznave prekrška nisem bil več lastnik vozila. Kaj lahko storim?

V roku 8 dni od prejema plačilnega naloga je potrebo vložiti zahtevo za sodno varstvo in predložiti verodostojne dokaze.